• pytania i zamówienia telefoniczne: +48 570 870 909             mail: sklep@akwena.pl

Nie wiesz jakiej pojemności zbiornik wybrać? Skorzystaj z kalkulatora i dobierz odpowiedni zbiornik dla Twoich potrzeb lub zadzwoń do nas: 570-870-909

Dobór podziemnego na deszczówkę

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Blog kategorie
DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie do deszczówki Kraków, Wrocław, Sosnowiec, Gdańsk, Sopot, Lublin, Warszawa.

O tym, że retencja wody deszczowej w miejscu jej opadu jest istotnym problemem także - a może zwłaszcza - w aglomeracjach miejskich świadczy fakt, że do Programu dofinansowania co rok dołączają kolejne miasta :).

Nabór wniosków rozpocznie się w pierwszym kwartale 2020 r. ale już dziś warto zastanowić się, które z rozwiązań technicznych będzie w Państwa przypadku najodpowiedniejsze - doradzimy bezpłatnie i bez zobowiązań konkretny system zatrzymujący i wykorzystujący deszczówkę.

KRAKÓW - dofinansowanie do instalacji wykorzystującej wodę deszczową

W Krakowie realizowany jest już od kilku lat program małej retencji czyli dopłaty do rozwiązań gromadzących i wykorzystujących deszczówkę w miejscu jej opadu.

Dofinansowanie w 2020r. obejmuje m.in. zakup i montaż:

 • podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
 • naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności minimum 200L wraz z instalacją do podłączenia do rynny,
 • system bioretencji,
 • system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów),
 • system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.

W 2020 r. przeznaczonych jest na ten cel 2 000 000 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji mogą składać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji w 2020 r. pokrywa do 80 % poniesionych kosztów na wykonanie inwestycji.

 Krakowski Urząd Miasta 1.06.2020 r. rozpoczął nabór wniosków osób chcących skorzystać z dofinansowania na instalację do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej w 2020 r.

 Krakowska mikroretencja wód opadowych i roztopowych >>>

Beneficjentom nie będącymi przedsiębiorcami, przyznaje się dotację:
1) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80%
poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż:
a) 6 000 zł – zbiornik o pojemności do 5 m3,
b) 8 000 zł - zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3,
c) 10 000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m3;
2) na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz
nie więcej niż 12 000 zł;
3) na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem
odwodnienia dróg i parkingów) w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz
nie więcej niż 12 000 zł;
4) na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów
w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł;
5) na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe
z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości:
a) 200 zł – zbiornik o pojemności 200-300 l,
b) 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300 l – 400 l,
c) 500 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l,
ale nie więcej niż poniesione koszty konieczne.

Przedsiębiorcom przyznaje się dotację:
1) na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe w wysokości 80%
poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż:
a) 6 000 zł – zbiornik o pojemności do 5 m3,
b) 8 000 zł - zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3,
c) 10 000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m3;
2) na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto,
lecz nie więcej niż 12 000 zł;
3) na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem
odwodnienia dróg i parkingów) w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto,
lecz nie więcej niż 12 000 zł;
4) na wykonanie systemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów
w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych netto, lecz nie więcej niż 12 000 zł;
5) na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe
z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości:
a) 200 zł – zbiornik o pojemności 200-300 l,
b) 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300 l – 400 l,
c) 500 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l,
ale nie więcej niż poniesione koszty konieczne netto.

Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Krakowa zadanie jest przewidziane do realizacji do roku 2022 r.

 

Kraków - Zdobądź dotację i korzystaj z deszczówki >>>

WARSZAWA - chwyta wodę!

Od października 2019 r. mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać środki na instalacje do zatrzymywania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Są to:

 • urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne),
 • zbiorniki retencyjne (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).

 

Warszawa - budowa urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych >>>

Warszawa - dotacje dla mieszkańców na inwestycje proekologiczne >>>

WROCŁAW - dofinansowanie do instalacji systemów deszczowych

We Wrocławiu w 2020 r. rusza druga edycja projektu "Złap deszcz", którego celem jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie Wrocławia.

Dotacja przyznana zostanie mieszkańcom na budowę systemów deszczowych - do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

W ramach programu można m.in.:

 • zakupić i zamontować podziemny zbiornik na wodę opadową,
 • postawić naziemny wolnostojący zbiornik na deszczówkę z dachu,
 • założyć ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
 • zbudować muldę,
 • zbudować studnię chłonną.

Z dotacji będzie można uzyskać sfinansowanie 80% wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 5 tys. zł. Na zwrot kosztów inwestycji w 2020 r. przeznaczono we Wrocławiu 500 tys. zł.

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem.

Wnioski przyjmowane będą do 30.09.2020 r.

 

Wrocław - Program dotacyjny „Złap deszcz 2020” >>>

Wrocław - Złap deszcz 2020 >>>

Sosnowiec - dofinansowanie dla zatrzymania wód deszczowych w miejscu gromadzenia się

Sosnowiec rozpoczyna w 2020 r. pilotażowy projekt "Po(d)lej deszczem w Sosnowcu", polegający na dofinansowaniu działań zmierzających do zatrzymania wód deszczowych w miejscu ich gromadzenia się. 

Charakter inwestycji nie został ściśle określony i dofinansowane są różne instalacje: od zbiorników gromadzących wodę z dachów, po tzw. ogródki deszczowe na balkonach, np.:

 • budowa ogrodu deszczowego w pojemniku,
 • budowa ogrodu deszczowego w gruncie,
 • budowa muldy chłonnej,
 • budowa studni chłonnej,
 • budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
 • budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe.

Zwrot kosztów można otrzymać zarówno na zakup, montaż i roboty ziemne jak i na modernizację już istniejącej instalacji.

Program kierowany jest właścicieli lub osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacja wynosi 80 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 100 tys. zł.

Sosnowiec - Zbieraj deszczówkę i „Po(d)lej deszczem w Sosnowcu” >>>

GDAŃSK - dofinansowanie małej retencji, czyli zatrzymywania wody deszczowej w miejscu powstania opadu

Miasto Gdańsk realizuje aktualnie kampanię „Nie zalewaj!”, która jest odpowiedzią postanowienia gdańskiego Panelu Obywatelskiego dotyczącego lepszego przygotowania miasta na wystąpienie ulewnych opadów deszczu.

Program dotacyjny wspiera małą retencję, czyli zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu jej opadu i obejmuje zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej. W ramach Programu wykonać można małą, przydomową retencję instalując:

 • studnie chłonne,
 • skrzynki rozsączające.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy.

Beneficjenci Programu otrzymają zwrot kosztów poniesionych na instalację systemu zagospodarowania deszczówką w wysokości:

 • jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków , nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych
  i spółdzielni mieszkaniowych,
 • jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

 

UMG - Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej >>>

Gdańsk - program wspierający małą retencję, czyli zatrzymywanie wody deszczowej w miejscu powstania opadu >>>

Gdańsk - Warto złożyć wniosek o dofinansowanie małej retencji >>>

 

Urząd miasta Gdańska przygotował filmik, który ma promować ideę małej retencji:

Gdańsk - Nie zalewaj sąsiada - mała retencja >>>

 

W Gdańsku można również uzyskać osobną dotację na wykonanie ogrodu deszczowego:

UMG - Dotacja na wykonanie ogrodu deszczowego >>>

SOPOT - dofinansowanie na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody deszczowej

W Sopocie Program dotacyjny działa od 2011 roku.

Zwrot części kosztów można uzyskać na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia deszczówki w granicach własnej nieruchomości.

W wyszczególnieniu działań, które podlegają dofinansowaniu Urząd podaje:

 • kupno i montaż podziemnego zbiornika na wodę opadową,
 • zakup i montaż naziemnego, wolnostojącego zbiornik na wodę deszczową z dachu,
 • budowę muldy chłonnej,
 • budowę studni chłonnej,
 • wykonanie ogrodu deszczowego w pojemniku albo w gruncie.

Beneficjentem może być właściciel gruntu, na którym będzie wykonywana instalacja.

Na realizację inwestycji Gmina udziela dotacji w wysokości 50% jej kosztów, ale nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego.

 

Sopot zachęca do oszczędzania wody. Są dotacje na ten cel >>>

Sopot - Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu >>>

LUBLIN - dofinansowanie do systemów ogrodowych do zatrzymania wody opadowej

W Lublinie od tego roku planowane jest wprowadzenie pilotażowego programu dotacyjnego dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Zwrotowi części kosztów podlegała będzie realizacja systemów ogrodowych do zatrzymania wody opadowej obejmujących budowę:

 • naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych,
 • studni chłonnych z kręgów betonowych oraz
 • ogrodów deszczowych.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć zarówna na:

 • zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych
 • modernizację istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do gromadzenia wody deszczowej.

O dopłatę będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne - właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy beneficjenci otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł. Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia przez Urząd Miasta.

Nabór do programu „Złap deszczówkę” zostanie ogłoszony pod koniec I kwartału 2020 r.

 

Lublin - Chcesz łapać deszczówkę? Otrzymasz dofinansowanie >>>

Lublin - Kolejne miasto dokłada do systemów zatrzymywania deszczówki >>>

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl